Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

KALENDARZ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W CHORZOWIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

I.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  03.09.2019

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE -  02.09.2019

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (forma stacjonarna):

1)     semestr  I, semestr  III, semestr V - 02.09.2019

2)     semestr  II, semestr  IV, semestr VI - 27.01.2020

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

1)     semestr  jesienny - 07.09.2019

2)     semestr  wiosenny - 01.02.2020

II. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE :

1)     w klasach programowo najwyższych - 24.04.2020

2)     zakończenie rocznych zajęć - 26.06.2020

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (system stacjonarny)

1)     w semestrze  I, w semestrze III, w semestrze V - 10.01.2020

2)     w semestrze  II, w semestrze IV - 26.06.2020

3)     w semestrze  VI - 24.04.2020

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

1)     semestr jesienny - 11.01 - 12.01.2020

2)     semestr wiosenny - 27.06 - 28.06.2020

III.  Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2019 - 31.12.2019

IV.  Podział na semestry:  TECHNIKUM EKONOMICZNE

1     w klasach programowo najwyższych

I semestr - 02.09.2019 - 13.12.2019

II semestr - 16.12.2019 - 24.04.2020

2     w  klasach I – III

I semestr - 02.09.2019 - 10.01.2020

II semestr - 27.01.2020 - 26.06.2020

V.   Ferie zimowe - 13.01.2020 - 26.01.2020

VI.  Rekolekcje wielkopostne : TECHNIKUM EKONOMICZNE 02.03.2020 - 04.03.2020

VII. Wiosenna przerwa świąteczna - 09.04.2020 – 14.04.2020

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - wg. zarządzenia dyrektora CKZiU

IX.  Egzaminy zewnętrzne - wg harmonogramu CKE

X.   Praktyka zawodowa  TECHNIKUM EKONOMICZNE

Klasy:  III A,III B, III C - 04.05. 2020 - 29.05.2020

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

I.  Zebrania informacyjno - organizacyjne - 11.09.2019

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.17:00

2.     spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych: IVA, IVB, IVC z dyrektorem szkoły w auli, przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów  - godz.17:30

3.     spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00  (klasy I. i klasy maturalne po spotkaniu w auli),

       a.     prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2019/2020

b.    omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

c.     zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego (Statut TE, program wychowawczo-profilaktyczny, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

d.    przedstawienie „Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

e.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

f.     przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania , warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

g.    krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2018/2019, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych

Zebranie Rady Rodziców  – 25.09.2019 - godz.17:30.

 

   IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego) - 20.11.2019

 1. szkolenie dla  rodziców – aula godz.16:30
 2. spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

 1. zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVB, IVC – 11.12.2019

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K201 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - III) – 08.01.2020

1.     1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

      2.   spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2019/2020) – godz.17:00

      3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB,   IVC dotyczące m.in.

    przewidywanych ocen  końcowych – 01.04.2020

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 22.04.2020

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć

       edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 03.06.2020

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 24.06.2020 godz.17:30

  

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

1.     30.08.2019

-        omówienie wyników egzaminów poprawkowych, podjęcie uchwał w sprawie  promocji

-        sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły

-        prezentacja wyników i wniosków z realizacji planu nadzoru - cz.II

-        analiza statystyczna wyników egzaminu maturalnego

-      wnioski do planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 po przeprowadzonych zebraniach komisji , analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

-        prezentacja projektu kalendarza szkoły na rok 2019/2020 oraz  propozycji przydziału zadań dodatkowych

-        omówienie stanu przygotowań szkoły do nowego roku szkolnego

-        sprawy bieżące

 

2.     11.09.2019

-        wyrażenie opinii w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć

-        podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

-        opinia w sprawie organizacji pracy szkoły : zatwierdzenie kalendarza CKZiU na rok szkolny 2019/2020, składu zespołów problemowych oraz przydziału zadań dodatkowych

-        prezentacja i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2019/2020

-        przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020.

-        prezentacja harmonogramu egzaminów zewnętrznych oraz harmonogramu egzaminów próbnych

-        sprawy bieżące

 

3.     23.10.2019

-        zatwierdzenie „Planu doskonalenie nauczycieli  CKZiU w Chorzowie na rok szkolny 2019/2020”

-        szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN

  

4.     20.11.2019

-       podjęcie uchwał w sprawie statutów Technikum Ekonomicznego, Liceum dla Dorosłych

-     śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego, słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-        analiza i ocena stanu wyposażenia materialno – technicznego szkoły

-        wnioski do planu finansowego na rok następny

-        analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych, propozycje działań naprawczych

-        sprawy bieżące

 

5.     11.12.2019

-        omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników końcowych z zakresu kształcenia zawodowego uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych/końcowych  ocen klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

 

6.     08.01.2020

-             omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-             podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

-             podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz promocji na semestr programowo wyższy

-             egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-             omówienie wyników egzaminów próbnych

-             sprawy bieżące

 

7.    29.01.2020

-        analiza wyników nauczania i zachowania  za I semestr, uchwalenie wniosków do pracy w II semestrze

-        ocena realizacji planu pracy CKZiU i planu nadzoru pedagogicznego za I semestr

-        analiza stanu bezpieczeństwa w szkole (m.in. przyczyny wypadków )

-        analiza stanu zdrowotnego i kondycji psychofizycznej uczniów

-      zatwierdzenie nowych planów nauczania 

-        sprawy bieżące

 

8.     okres rekolekcji

-        szkolenie rady pedagogicznej

-        szkolenia w ramach komisji przedmiotowych

 

9.    20.04.2020

-        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów klas programowo najwyższych , ukończenia szkoły oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie decyzji w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

 

10.  22.04.2020

-        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-      klasyfikacja końcowa uczniów Liceum dla Dorosłych

        organizacja egzaminów zewnętrznych

-        projekt arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

-        sprawy bieżące

 

11.  03.06.2020

-        opinia w sprawie programów nauczania na następny rok szkolny

-        omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej

-        analiza przewidywanych ocen rocznych

-        sprawy bieżące

 

12.  22.06.2020

-        omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego

-        uchwała w sprawie wyników klasyfikacji, podjęcie uchwał o promocji uczniów oraz o promocji z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

-        organizacja egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy   Liceum dla  Dorosłych oraz promocji na semestr programowo  wyższy

 

13.  30.06.2020

-        analiza wyników klasyfikacji rocznej, wnioski do pracy w następnym roku szkolnym

-        podsumowanie pracy zespołów zadaniowych, wnioski do dalszej  pracy

-        sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

-        rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZYCH

 TECHNIKUM EKONOMICZNE

 

ZARZĄDZENIE NR  10/2019

Dyrektora  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia w szkole dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.( Dz.U. poz. 1603 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w dniach:

 1.  18 października 2019 – organizacja IV Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego,
 2.   9 stycznia 2020 – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 3.  10 stycznia 2020 - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 4.   4 maja, 5 maja, 6 maja 2020 - pisemne egzaminy maturalne  z języka polskiego , matematyki , języka angielskiego.
 5.  12 czerwca 2020 - dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 6.  22 czerwca 2020 – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 7.  23 czerwca 2020 – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

§ 2.

W dniach o których mowa w § 1 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z harmonogramami organizacji pracy szkoły w tych dniach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Chorzów, 26 września 2019r.

 

Organizacja próbnego egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

I PRÓBA

 kwalifikacja A.36 - klasa 4a

07.11.2019 r. (czwartek) – część pisemna

 Czas trwania: 60 minut

Odbiór materiałów: 850 gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 855

Zespół nadzorujący:

sala 4   (I grupa)                       -           J. Płaza

sala 42 (II grupa)                      -           K. Kołodziej

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty. Po zakończonym egzaminie lekcje zgodnie z planem.

 05.11.2019 r. (wtorek) – część praktyczna

 Czas trwania: 180 minut + 10 minut

Odbiór materiałów: 1135  gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1145

Zespół nadzorujący:

sala 1               -           H. Łoskoczyńska/ J. Płaza

sala 43a           -           K. Kołodziej

Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty. W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym.

kwalifikacja T.14 - klasa 4b

05.11.2019 r. (wtorek) – część pisemna

Czas trwania: 60 minut

Odbiór materiałów: 1235 gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1240

Zespół nadzorujący:

sala 19                         -           M. Nawotka

 Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty. Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne.

08.11.2019 r. (piątek) – część praktyczna

Czas trwania: 150 minut + 10 minut

Odbiór materiałów: 1130  gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1145

Zespół nadzorujący:

sala 19             -           M. Nawotka/L. Sojka/M. Nawotka

Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty. W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym.

kwalifikacja A.32 - klasa 4c

07.11.2019 r. (czwartek) – część pisemna

 Czas trwania: 60 minut

Odbiór materiałów: 850  gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 855

Zespół nadzorujący:

sala 41 (I grupa)           -           B. Kozera

sala 7   (II grupa)           -           E. Strzelczyk

Po zakończonym egzaminie lekcje zgodnie z planem. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty.

04.11.2019 r. (poniedziałek) – część praktyczna

Czas trwania: 120 minut + 10 minut

Odbiór materiałów: 1235  gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1240

Zespół nadzorujący:

sala   41                       -           E. Strzelczyk/ J. Płaza/B. Kozera

Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę. W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym.

II PRÓBA 

kwalifikacja A.36 - klasa 4a

28.11.2019 r. (czwartek) – część pisemna

 Czas trwania: 60 minut

Odbiór materiałów: 850 gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 855

Zespół nadzorujący:

sala 4   (I grupa)                       -           J. Płaza

sala 42 (II grupa)                      -           K. Kołodziej

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty. Po zakończonym egzaminie lekcje zgodnie z planem.

 26.11.2019 r. (wtorek) – część praktyczna

 Czas trwania: 180 minut + 10 minut

Odbiór materiałów: 1135  gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1145

Zespół nadzorujący:

sala 1               -           H. Łoskoczyńska/ J. Płaza

sala 43a           -           K. Kołodziej

Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty. W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym.

kwalifikacja T.14 - klasa 4b

26.11.2019 r. (wtorek) – część pisemna

Czas trwania: 60 minut

Odbiór materiałów: 1235 gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1240

Zespół nadzorujący:

sala 19                         -           M. Nawotka

 Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty. Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne.

29.11.2019 r. (piątek) – część praktyczna

Czas trwania: 150 minut + 10 minut

Odbiór materiałów: 1130  gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1145

Zespół nadzorujący:

sala 19             -           M. Nawotka/L. Sojka/M. Nawotka

Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty. W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym.

kwalifikacja A.32 - klasa 4c

28.11.2019 r. (czwartek) – część pisemna

 Czas trwania: 60 minut

Odbiór materiałów: 850  gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 855

Zespół nadzorujący:

sala 41 (I grupa)           -           B. Kozera

sala 7   (II grupa)           -           E. Strzelczyk

Po zakończonym egzaminie lekcje zgodnie z planem. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty.

25.11.2019 r. (poniedziałek) – część praktyczna

Czas trwania: 120 minut + 10 minut

Odbiór materiałów: 1235  gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1240

Zespół nadzorujący:

sala   41                       -           E. Strzelczyk/ J. Płaza/B. Kozera

Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę. W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym. 

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ROK SZKOLNY 2018/2019 TECHNIKUM EKONOMICZNE

ROK SZKOLNY 2019/2020

Sesja 1. Styczeń – luty 2020: K201

Część pisemna – 10 stycznia 2020 r.

godz. 10.00      -           A.18, A.68

godz.12.00       -           A.22, A.36, T.14

godz 14.00       -           A.32

 

Część praktyczna – 09 stycznia 2020 r.

Dokumentacja „d”

godz. 9.00        -           A.31, T.13, A.68

godz. 13.00      -           A.32, T.14

 

Część praktyczna – dokumentacja na komputerze „dk”

17 stycznia 2020 r.       -           A.36 godz. 9.00

11 stycznia 2020 r.       -           A.22 godz. 9.00

 

Część praktyczna – wykonanie „w”

11 stycznia 2020 r.       -           A.18 godz. 8.00, godz. 12.00

 

Data ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw – 20 marca 2020 r. 

 

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHORZOWIE 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH :

1) M. Stryjecka – przewodnicząca  KPO

2) J. Płaza – przewodnicząca KPZ

3)  A. Goł – protokolant rady pedagogicznej

4)  I. Niemczykowska – opiekun samorządu szkolnego,      

6)  K. Kołodziej – koordynator współpracy z uczelniami  wyższymi

7)  L. Sojka – koordynator egzaminu maturalnego, opiekun Klubu Europejskiego

8)  E. Strzelczyk– koordynator ds. konkursów, olimpiad; koordynator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

9)  J. Przybytek – opiekun szkolnej gazetki

10)  B. Kozera, P. Szkutnik – opiekunowie strony internetowej,

11)  A. Mandzewska – koordynator ds. wdrażania platformy "Moodle”

12)  B. Kozera, A. Mandzewska, R. Głowoc - administratorzy dziennika elektronicznego 

 

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHORZOWIE

  ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Technikum Ekonomiczne

 Wychowawcy klas:

Klasa I A4 – mgr Anna Mandzewska

Klasa I B4 – mgr Lucyna Nieśpiałowska

Klasa I A5 – mgr Barbara Marzec

Klasa I AB5 – mgr Justyna Przybytek

Klasa II A  - mgr Mariola Stryjecka

Klasa II BC  - mgr Aleksandra Kosmala - Przeczek

Klasa III A – mgr Katarzyna Kołodziej

Klasa III B  - mgr Katarzyna Hojda

Klasa III C – mgr Edyta Strzelczyk

Klasa IV A – mgr Bożena Marcisz

Klasa IV B – mgr Lucyna Sojka

Klasa IV C – mgr Justyna Dobrzyńska - Pietrek

 

LO dla Dorosłych

 Opiekunowie semestrów:

Klasa Is. – mgr Ewelina Lipiec

Klasa IIs. – mgr Joanna Czechowicz-Kwaśniewicz

Klasa IIIs – mgr Katarzyna Kruk

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHORZOWIE

  ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Realizowane Projekty Edukacyjne:

 1. „Praktyka czyni eksperta – Chorzowski Ekonomik na stażu w Niemczech” – program Erasmus+ - Michał Seget.
 2. „Lekcje z ZUS” – Ilona Marczyńska, Katarzyna Kołodziej
 3. „Maj zaczyna się jutro” – projekt autorski uczniów Technikum Ekonomicznego
 4. „Akcja Edukacja” – projekt PAH – Agata Bielica, Justyna Dobrzyńska-Pietrek
 5. "Być przedsiębiorczym: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” – projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie – Renata Pisarczyk; Program Finanse – Katarzyna Kołodziej
 6.  "Nowe horyzonty edukacji filmowej” – projekt USWPS w Katowicach i  kina Światowid; - Justyna Dobrzyńska – Pietrek, Agata Bielica; 
 7. „ Dzień przedsiębiorczości” -    Renata Pisarczyk
 8. „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” – projekt CEO – Irena Niemczykowska, Lucyna Sojka
 9. „Razem dla rozwoju. Edukacja globalna w szkołach” – Salezjański Wolontariat Młodych i MSZ – Agata Bielica, Justyna Dobrzyńska-Pietrek
 10. „Młodzi cyfrowi.pl” - podsumowanie – Barbara Kozera

 

Priorytety Dyrektora CKZiU w Chorzowie w roku szkolnym 2019/2020: 

1.     Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych

2.     Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

3.    Przygotowanie Centrum do wprowadzenia kształcenia w Szkole Branżowej II Stopnia

4.    Upowszechnianie i promocja oferty kształcenia w zawodach – zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych (kształcenie dorosłych)

5.    Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych uczniów i słuchaczy KKZ (zdawalność i średnie wyniki wyższe od wyników w OKE Jaworzno i w kraju)

6.    Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

7.    Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

8.    W zakresie ewaluacji wewnętrznej wymaganie:

 

Realizacja podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego, kształtowanie kompetencji kluczowych

 

  

  TECHNIKUM EKONOMICZNE ROK SZKOLNY 2019/2020

 Terminy spotkań z rodzicami:

 

11 września 2019 – zebranie informacyjno-organizacyjne

20 listopada 2019 – śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVB, IVC

11 grudnia 2019 – podsumowanie klasyfikacji za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVB, IVC

08 stycznia 2020 – podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

01 kwietnia 2020 – zebranie rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące m.in. przewidywanych ocen końcowych

20 kwietnia 2020 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

03 czerwca 2020 – konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych 

 

Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

25 WRZEŚNIA  2019 –  GODZ. 17:30

20 LISTOPADA 2019 –  GODZ. 17:30

08 STYCZNIA 2020  –    GODZ. 17:30 

22 KWIETNIA 2020 –    GODZ.17:30   

24 CZERWCA 2020 –     GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

  TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

30 sierpnia 2019 r.

11 września 2019 r.

23 października 2019 r.

20 listopada 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

08 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 r.

okres rekolekcji

20 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

03 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

30 czerwca 2020 r.

 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech