Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

KALENDARZ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W CHORZOWIE 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)

I.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  01.09.2020

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE -  01.09.2020

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (forma stacjonarna):

1)     semestr  I, semestr  III, semestr V - 01.09.2020

2)     semestr  II, semestr  IV, semestr VI - 18.01.2021 - nowy termin 01.02.2021 r.

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

1)     semestr  jesienny - 05.09.2020

2)     semestr  wiosenny – 23.01.2021 

II. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE :

1)     w klasach programowo najwyższych - 30.04.2021

2)     zakończenie rocznych zajęć - 25.06.2021

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (system stacjonarny)

1)     w semestrze  I, w semestrze III, w semestrze V - 15.01.2021nowy termin 31.01.2021 r.

2)     w semestrze  II, w semestrze IV - 25.06.2021

3)     w semestrze  VI - 30.04.2021

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

1)     semestr jesienny - 17.01.2021

2)     semestr wiosenny - 27.06.2021

III.  Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2020 - 31.12.2020

IV.  Podział na semestry:  TECHNIKUM EKONOMICZNE

1     w klasach programowo najwyższych

I semestr - 01.09.2020 - 11.12.2020 

II semestr - 14.12.2020 - 30.04.2021

2     w  klasach I – III

I semestr - 01.09.2020 - 15.01.2021nowy termin 01.09.2020 - 31.01.2021 r.

II semestr - 18.01.2021 - 25.06.2021nowy termin 01.02.2021 - 25.06.2021 r.

V.   Ferie zimowe – 01.02.2021 - 14.02.2021nowy termin 04.01.2021 - 17.01.2021 r.

VI.  Rekolekcje wielkopostne : TECHNIKUM EKONOMICZNE – termin do ustalenia

VII. Wiosenna przerwa świąteczna - 01.04.2021 – 06.04.2021

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - wg. zarządzenia dyrektora CKZiU

IX.  Egzaminy zewnętrzne - wg harmonogramu CKE

X.   Praktyka zawodowa  TECHNIKUM EKONOMICZNE - Klasy:  III A,III BC, IIA4, IIB4 - 04.05. 2021 - 31.05.2021

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

I.  Zebrania informacyjno - organizacyjne - 09.09.2020

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.16:45, 17:30

2.      spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00 

       a.     prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2020/2021

b.    omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

c.   funkcjonowanie szkoły w warunkach epidemii

d.     zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego (Statut TE, program wychowawczo-profilaktyczny, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

e.    przedstawienie „Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

f.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

g.    przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania , warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

h.    krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2018/2020, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych

               i.      IVA, IVB, IVC dodatkowo:  przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów

 

Zebranie Rady Rodziców  – 23.09.2020 - godz.17:30.

 

   IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego) - 20.11.2020

1.     spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVB, IVC – 09.12.2020

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K201 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - III) – 13.01.2021 nowy termin 27.01.2021 r.

1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

      2.   spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2020/2021) – godz.17:00

      3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:00 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB,   IVC dotyczące m.in. przewidywanych ocen  końcowych – 07.04.2021

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 28.04.2021

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 01.06.2021

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 29.06.2021 godz.17:30

  

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

1.     28.08.2020

·         omówienie wyników egzaminów poprawkowych, podjęcie uchwał w sprawie  promocji

·        sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły

·        prezentacja wyników i wniosków z realizacji planu nadzoru

·        podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru

·        analiza statystyczna wyników egzaminu maturalnego

·        wnioski do planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 po przeprowadzonych zebraniach komisji, analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

·        prezentacja projektu kalendarza szkoły na rok 2020/2021 oraz  propozycji przydziału zadań dodatkowych

·        omówienie stanu przygotowań szkoły do nowego roku szkolnego

·        funkcjonowanie  CKZIU podczas trwającej epidemii, zasady bezpieczeństwa

2.     09.09.2020

·        wyrażenie opinii w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć

·        podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

·        opinia w sprawie organizacji pracy szkoły : zatwierdzenie kalendarza CKZiU na rok szkolny 2020/2021, składu zespołów problemowych oraz przydziału zadań dodatkowych

·        prezentacja i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2020/2021

·        przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021

·        prezentacja harmonogramu egzaminów zewnętrznych oraz harmonogramu egzaminów próbnych

·        sprawy bieżące

 3.     21.10.2020

·        zatwierdzenie „Planu doskonalenie nauczycieli  CKZiU w Chorzowie na rok szkolny 2020/2021”

·        szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN

4.     18.11.2020

·        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego, słuchaczy Liceum dla Dorosłych

·        analiza i ocena stanu wyposażenia materialno – technicznego szkoły

·        wnioski do planu finansowego na rok następny

·        analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych, propozycje działań naprawczych

·        sprawy bieżące

 5.     09.12.2020

·    omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników końcowych z zakresu kształcenia zawodowego uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

·    podjęcie uchwały w sprawie końcowych  ocen klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

 

6.     13.01.2021 - nowy termin 27.01.2021

·    omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr uczniów Technikum Ekonomicznego, Liceum dla Dorosłych

·    podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

·    podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz promocji na semestr programowo wyższy

·    egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy  Liceum dla Dorosłych,

·    omówienie wyników egzaminów próbnych

·    sprawy bieżące

7.    20.01.2021 - nowy termin 03.02.2021

·        analiza wyników nauczania i zachowania  za I semestr, uchwalenie wniosków do pracy w II semestrze

·        ocena realizacji planu pracy CKZiU i planu nadzoru pedagogicznego za I semestr

·        analiza stanu bezpieczeństwa w szkole (m.in. przyczyny wypadków )

·        analiza stanu zdrowotnego i kondycji psychofizycznej uczniów

·        zatwierdzenie nowych planów nauczania

·        sprawy bieżące

 8.     okres rekolekcji

·         szkolenie rady pedagogicznej

·         szkolenia w ramach komisji przedmiotowych

9.    26.04.2021

·        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów klas programowo najwyższych, ukończenia szkoły oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

·        podjęcie decyzji w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

 10.  28.04.2021

·        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

·        klasyfikacja końcowa uczniów Liceum dla Dorosłych

·        organizacja egzaminów zewnętrznych

·        projekt arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

·        sprawy bieżące

 

 

 11.  01.06.2021

·        opinia w sprawie programów nauczania na następny rok szkolny

·        omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej

·        analiza przewidywanych ocen rocznych

·        sprawy bieżące

 12.  23.06.2021

·          omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego,

·        uchwała w sprawie wyników klasyfikacji, podjęcie uchwał o promocji uczniów oraz o promocji z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego,

·        organizacja egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

·      podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy   Liceum dla Dorosłych oraz promocji  

  na semestr programowo  wyższy

13.  29.06.2021

·        analiza wyników klasyfikacji rocznej, wnioski do pracy w następnym roku szkolnym

·        podsumowanie pracy zespołów zadaniowych, wnioski do dalszej  pracy

·        sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

·        rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU

ROK SZKOLNY 2020/2021

Sesja 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021)

FORMUŁA 2017

 

Część pisemna  - 12 stycznia 2021 r.

 godz.1000:     AU.20,  AU.68,  AU.35

 godz.1200:     AU.32,  AU.36,  TG.15,  AU.25

 

 Część praktyczna  - 11 stycznia 2021 r.  dokumentacja „d”: 

  godz. 900:     AU.68,  TG.14 ;   formuła 2012: T.13                                                                   

  godz.1300:    AU.32,  TG.15

 

             Część praktyczna :  dokumentacja na komputerze „dk”:

15  stycznia 2021 r.           AU.35   godz. 900  

18  stycznia 2021 r.           AU.36   godz. 900

18  stycznia 2021 r.           AU.65   godz. 1500

 

             Część praktyczna :  wykonanie „w”

            23  stycznia 2021 r.            AU.20   godz. 800, godz. 1200

 

  Data ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw: 31  marca 2021 r.

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU

ROK SZKOLNY 2020/2021

Sesja 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021)

FORMUŁA 2012

 

 

Część praktyczna  - 11 stycznia 2021 r. – dokumentacja „d”: 

 godz. 900:    T.13

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU

ROK SZKOLNY 2020/2021

Sesja 2. 2021 Lato (czerwiec – lipiec 2021)

FORMUŁA  2017

Część pisemna  - 22 czerwca  2021 r.

 godz.1000:     AU.22, AU.35, TG.14

Część praktyczna  - 21 czerwca  2021r. –dokumentacja „d”: 

godz.900:    AU.22, TG.14

Część praktyczna :  dokumentacja na         komputerze „dk”:

24 – 26 czerwca 2021 :  AU.35  godz.9:00, godz.15:00   

 

 

Data ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw:           31 sierpnia 2020r.

 

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHORZOWIE

  ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Technikum Ekonomiczne

 Wychowawcy klas:

Klasa I A  - mgr Bożena Marcisz

Klasa I B -  mgr Justyna Dobrzyńska-Pietrek

Klasa II A4  - mgr Anna Mandzewska

Klasa II B4 -  mgr Lucyna Nieśpiałowska

Klasa II A5 - mgr Barbara Marzec

Klasa II B5 -  mgr Justyna Przybytek

Klasa III A -  mgr Mariola Stryjecka

Klasa III BC - mgr Aleksandra Kosmala - Przeczek

Klasa IV A - mgr Katarzyna Kołodziej

Klasa IV B - mgr Katarzyna Hojda

Klasa IV C - mgr Edyta Strzelczyk

LO dla Dorosłych

 Opiekunowie semestrów:

Klasa Is. – mgr Anna Lekston

Klasa IIs. – mgr Ewelina Lipiec

Klasa IIIs – mgr Joanna Czechowicz-Kwaśniewicz

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE ROK SZKOLNY 2020/2021

 Terminy spotkań z rodzicami:

09 września 2020 - zebranie informacyjno-organizacyjne

18 listopada 2020 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVB, IVC

09 grudnia 2020 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVB, IVC

27 stycznia 2021 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

07 kwietnia 2021 - zebranie rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące m.in.  przewidywanych ocen końcowych

28 kwietnia 2021 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

01 czerwca 2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych ocen rocznych.

 

Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

23 WRZEŚNIA  2020 -  GODZ. 17:30

18 LISTOPADA 2020 -  GODZ. 17:30

27  STYCZNIA 2021  -    GODZ. 17:30 

28 KWIETNIA 2021  -   GODZ. 17:30   

29 CZERWCA 2021  -    GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

28 sierpnia 2020r.

09 września 2020r.

21 października 2020r.

18 listopada 2020r.

09 grudnia 2020r.

13 stycznia 2021r.

20 stycznia 2021r.

okres rekolekcji

26 kwietnia 2021r.

28 kwietnia 2021r.

01 czerwca 2021r.

21 czerwca 2021r.

23 czerwca 2021r.

29 czerwca 2021r. 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech