Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

KALENDARZ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W CHORZOWIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

I.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  03.09.2018

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE -  03.09.2018

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (forma stacjonarna):

1)     semestr  I, semestr  III, semestr V - 04.09.2018

2)     semestr  II, semestr  IV, semestr VI - 14.01.2019

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

1)     semestr  jesienny- 08.0909.09.2018

2)     semestr  wiosenny - 19.01 - 20.01. 2019

II. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE :

1)     w klasach programowo najwyższych - 26.04.2019

2)     zakończenie rocznych zajęć - 21.06.2019

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH ( system stacjonarny)

1)     w semestrze  I, w semestrze III, w semestrze V - 11.01.2019

2)     w semestrze  II , w semestrze IV - 21.06.2019

3)     w semestrze  VI - 26.04.2019

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

1)     semestr jesienny - 12.01 - 13.01.2019

2)     semestr wiosenny - 22.06 - 23.06.2019

III.  Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2018 - 31.12.2018

IV.  Podział na semestry:  TECHNIKUM EKONOMICZNE

1     w klasach programowo najwyższych

I semestr - 03.09.2018 - 14.12.2018

II semestr - 17.12.2018 - 26.04.2019

2     w  klasach I – III

I semestr - 03.09.2018 - 11.01.2019

II semestr - 14.01.2019 - 21.06.2019

V.   Ferie zimowe - 11.02.2019 - 24.02.2019

VI.  Rekolekcje wielkopostne : TECHNIKUM EKONOMICZNE od 08.04.2019 r. do 10.04.2019 r.

VII. Wiosenna przerwa świąteczna - 18.04.2019 – 23.04.2019

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - wg.zarządzenia dyrektora CKZIU

IX.  Egzaminy zewnętrzne - wg harmonogramu CKE

X.   Praktyka zawodowa  TECHNIKUM EKONOMICZNE

Klasy:  III A,III B, III C - 06.05. 2019 - 31.05.2019

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

I.  Zebrania informacyjno-organizacyjne - 12.09.2018

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.17:00

2.     spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych: IVA, IVB, IVC z dyrektorem szkoły w auli, przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów  - godz.17:30

3.     spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00  ( klasy I. i klasy maturalne po spotkaniu w auli),

       a.     prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2018/2019

b.    omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

c.     zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego ( Statut TE, program wychowawczo-profilaktyczny, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

d.    przedstawienie „ Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

e.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

f.     przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania , warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

g.    krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2017/2018, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych

Zebranie Rady Rodziców  – 26.09.2018 - godz.17:30.

 

   IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego) - 21.11.2018

 1. szkolenie dla  rodziców – aula godz.16:30
 2. spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

 1. zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVB, IVC – 12.12.2018

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K191 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - III) – 08.01.2019

1.     1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

      2.   spotkania z wychowawcami klas ( m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2017/2018) – godz.17:00

      3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB,   IVC dotyczące m.in.

    przewidywanych ocen  końcowych – 03.04.2019

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 24.04.2019

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć

       edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 29.05.2019

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 26.06.2019 godz.17:30

  

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

1.     31.08.2018

-        omówienie wyników egzaminów poprawkowych, podjęcie uchwał w sprawie  promocji

-        sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły

-        prezentacja wyników i wniosków z realizacji planu nadzoru - cz.II

-        analiza statystyczna wyników egzaminu maturalnego

-      wnioski do planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017 po przeprowadzonych zebraniach komisji , analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

-        prezentacja projektu kalendarza szkoły na rok 2016/2017 oraz  propozycji przydziału zadań dodatkowych

-        omówienie stanu przygotowań szkoły do nowego roku szkolnego

-        sprawy bieżące

 

2.     12.09.2018

-        wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowisk kierowniczych w CKZiU

-        wyrażenie opinii w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć

-        podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

-        opinia w sprawie organizacji pracy szkoły : zatwierdzenie kalendarza CKZiU na rok szkolny 2018/2019, składu zespołów problemowych oraz przydziału zadań dodatkowych

-        prezentacja i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2018/2019

-        przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019.

-        prezentacja harmonogramu egzaminów zewnętrznych oraz harmonogramu egzaminów próbnych

-        sprawy bieżące

 

3.     24.10.2018

-        zatwierdzenie „Planu doskonalenie nauczycieli  CKZiU w Chorzowie na rok szkolny 2018/2019”

-        szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN

  

4.     21.11.2018

-        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego, słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-        analiza i ocena stanu wyposażenia materialno – technicznego szkoły

-        wnioski do planu finansowego na rok następny

-        analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych, propozycje działań naprawczych

-        sprawy bieżące

 

5.     12.12.2018

-        omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników końcowych z zakresu kształcenia zawodowego uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych/końcowych  ocen klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

 

6.     08.01.2019

-             omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-             podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

-             omówienie wyników egzaminów próbnych

-             sprawy bieżące

 

7.     11.01.2019

-      omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr słuchaczy Liceum dla Dorosłych 

 -      podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz promocji na semestr programowo wyższy

 -       egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy  Liceum dla Dorosłych

 

8.    23.01.2019

-        analiza wyników nauczania i zachowania  za I semestr, uchwalenie wniosków do pracy w II semestrze

-        ocena realizacji planu pracy CKZiU i planu nadzoru pedagogicznego za I semestr

-        analiza stanu bezpieczeństwa w szkole ( m.in. przyczyny wypadków )

-        analiza stanu zdrowotnego i kondycji psychofizycznej uczniów

-      zatwierdzenie nowych planów nauczania 

-        sprawy bieżące

 

9.     okres rekolekcji

-        szkolenie rady pedagogicznej

-        szkolenia w ramach komisji przedmiotowych

 

10.    16.04.2019

-        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów klas programowo najwyższych , ukończenia szkoły oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie decyzji w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

 

11.  24.04.2019

-        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-      klasyfikacja końcowa uczniów Liceum dla Dorosłych

        organizacja egzaminów zewnętrznych

-        projekt arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

-        sprawy bieżące

 

12.  29.05.2019

-        opinia w sprawie programów nauczania na nastepny rok szkolny

-        omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej

-        analiza przewidywanych ocen rocznych

-        sprawy bieżące

 

13.  14.06.2019

-        omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego

-        uchwała w sprawie wyników klasyfikacji, podjęcie uchwał o promocji uczniów oraz o promocji z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

-        organizacja egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy   Liceum dla  Dorosłych oraz promocji na semestr programowo  wyższy

 

14.  25.06.2019

-        analiza wyników klasyfikacji rocznej, wnioski do pracy w następnym roku szkolnym

-        podsumowanie pracy zespołów zadaniowych, wnioski do dalszej  pracy

-        sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

-        rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZYCH

 TECHNIKUM EKONOMICZNE

 1. 2 listopada 2018 - dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy
 2. 9 stycznia 2019 – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 3. 10 stycznia 2019 - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 4. 2 maja 2019 - dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy
 5.  6 maja, 7 maja, 8 maja 2019- pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

 

Razem: 7 dni

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. ( Dz.U. poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Organizacja próbnego egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ROK SZKOLNY 2018/2019 TECHNIKUM EKONOMICZNE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Sesja 1. styczeń –luty 2019:  K191

Część pisemna  - 10 stycznia 2019 r.

godz.1000:    A.35, A.18, A.30

godz.1200:    A.22, A.36, T.14

godz. 1400 :  A.32

 Część praktyczna  - 09 stycznia 2019r. –dokumentacja „d”: 

  godz.900:    A.31, T.13                                                                                                           

 godz.1300:  A.32, T.14

 godz.1600:  A.30

Część praktyczna :  dokumentacja na         komputerze „dk”:

12 -14 stycznia 2019 r.   A.22   godz. 900, godz.1500.

            17 - 19 stycznia 2019 r.  A.36  godz. 900, godz.1500.

            Część praktyczna :  wykonanie „w”:

           11 - 21 stycznia 2019 r.  A.18

  Data ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw:    22 marca 2019 r. 

 

 PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH:

1) M. Stryjecka – przewodnicząca  KPO

2) J. Płaza – przewodnicząca KPZ

3)  A. Goł – protokolant rady pedagogicznej

4)  I. Niemczykowska – opiekun samorządu szkolnego,      

6)  K. Kołodziej – koordynator współpracy z uczelniami  wyższymi

7)  L. Sojka – koordynator egzaminu maturalnego, opiekun Klubu Europejskiego

8)  E. Strzelczyk– koordynator ds. konkursów, olimpiad; koordynator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

9)  J. Przybytek – opiekun szkolnej gazetki

10)  B. Kozera, Piotr Szkutnik – opiekunowie strony internetowej,

11)  A. Mandzewska – koordynator ds. wdrażania platformy "Moodle”

12)  B. Kozera, A. Mandzewska, R. Głowoc - administratorzy dziennika elektronicznego 

 

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHORZOWIE

  ROK SZKOLNY 2018/2019

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

 Wychowawcy klas:

Klasa I A  - mgr Mariola Stryjecka

Klasa I B  - mgr Aleksandra Kosmala - Przeczek

Klasa II A – mgr Katarzyna Kołodziej

Klasa II B  - mgr Katarzyna Hojda

Klasa II C – mgr Edyta Strzelczyk

Klasa III A – mgr Bożena Marcisz

Klasa III B – mgr Lucyna Sojka

Klasa III C – mgr Justyna Dobrzyńska - Pietrek

Klasa IV A – mgr Anna Mandzewska

Klasa IV B – mgr Joanna Czechowicz - Kwaśniewicz

Klasa IV C – mgr Barbara Kozera

 

Opiekunowie semestrów w LO dla Dorosłych:

I s.    mgr Joanna Czechowicz-Kwaśniewicz

III s.  mgr Katarzyna Kruk

V s.   mgr Ewelina Lipiec

 

REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE:

 

 1. "Być przedsiębiorczym: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” – projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie – Renata Pisarczyk; Program Finanse – Katarzyna Kołodziej
 2.  "Nowe horyzonty edukacji filmowej” – projekt USWPS w Katowicach i  kina Światowid; - Justyna Dobrzyńska – Pietrek, Agata Bielica;
 3.  „Lekcje z ZUS-em” – Ilona Marczyńska, Katarzyna Kołodziej
 4. „ Dzień przedsiębiorczości” -    Renata Pisarczyk
 5. „Młodzicyfrowi.pl” – Barbara Kozera

 

Priorytety Dyrektora CKZiU w Chorzowie w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Przygotowanie szkoły do wdrożenia kształcenia w 5-letnim technikum i 4 – letnim liceum dla dorosłych.
 2. Modyfikacja, unowocześnienie i promocja oferty kształcenia w zawodach – zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego.
 3. Dalsze wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym w CKZiU.
 4. Przygotowanie  do egzaminów zewnętrznych uczniów i słuchaczy KKZ ( zdawalność i średnie wyniki  wyższe od wyników  w OKE Jaworzno i w kraju).
 5. Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.
 6. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 7. Zwiększenie aktywności uczniów - rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i innych form aktywności uczniów. ( wnioski z ewaluacji wewnętrznej).
 8. W zakresie ewaluacji wewnętrznej wymaganie:

Realizacja podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego, kształtowanie kompetencji kluczowych. 

 

  

  TECHNIKUM EKONOMICZNE ROK SZKOLNY 2017/2018

 Terminy spotkań z rodzicami:

 

12 września 2018 – zebranie informacyjno-organizacyjne

21 listopada 2018 – śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVB, IVC

12 grudnia 2018 – podsumowanie klasyfikacji za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVB, IVC

08 stycznia 2019 – podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

03 kwietnia 2019 – zebranie rodziców uczniów klas IVA,IVB, IVC dotyczące m.in. przewidywanych ocen końcowych

24 kwietnia 2019 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

29 maja 2019 – konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych 

 

Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

26 WRZEŚNIA  2018 –  GODZ. 17:30

21 LISTOPADA 2018 –  GODZ. 17:30

08 STYCZNIA 2019  –    GODZ. 17:30 

24 KWIETNIA 2019 –    GODZ.17:30   

26 CZERWCA 2019 –     GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

  TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

31 sierpnia 2018 r.

12 września 2018 r.

24 października 2018 r.

21 listopada 2018 r.

12 grudnia 2018 r.

08 stycznia 2019 r.

11 stycznia 2019 r.

23 stycznia 2019 r.

okres rekolekcji

16 kwietnia 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

29 maja 2019 r.

14 czerwca 2019 r.

25 czerwca 2019 r.

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech