Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych http://www.ckziu-chorzow.pl/http://www.ckue.pl/, http://www.gutw.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie: http://www.ckziu-chorzow.pl/http://www.ckue.pl/, http://www.gutw.pl/.

 

Daty publikacji i aktualizacji 

1.     Data publikacji stron internetowych:

a.     http://www.ckziu-chorzow.pl/ – październik 2008

b.    http://www.ckue.pl/ – sierpień 2012

c.     http://www.gutw.pl/ – styczeń 2009

2.     Strony aktualizowane są na bieżąco. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 858) strona internetowa jest: 

-          w pełni zgodna pod względem technicznym, 

Na chwilę obecną strona ckziu-chorzow.pl pod względem dostępności ma następujące plusy:

-         budowa i obsługa strony jest standardowa, oparta na popularnym systemie zarządzania treścią Joomla!, co ułatwia poruszanie się po niej,

-         na stronie jest dostępne rozszerzenie umożliwiające zmianę rozmiaru czcionki,

-         na stronie jest dostępne rozszerzenie umożliwiające odczytanie zaznaczonego tekstu przez syntezator mowy (GSpeech).

Strona jest częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 

-         pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);

-         serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;

-         nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR lub jeśli zawierają tekst, można wykorzystać syntezator mowy (w Adobe Readerze jest opcja czytania na głos, ale po angielsku i nie ma możliwości zmiany języka). Zawartość plików typu PDF będziemy kopiować do artykułów na stronie (problem może być np. z tabelami – będziemy to testować).

-         Strona nie posiada też dostępnych w skrótów klawiaturowych – postaramy się w przyszłości ten problem rozwiązać.

-         Możliwość zgłaszania braku dostępności – możemy podać telefon i mail, pod którym będzie można to zgłaszać.

Jeśli chodzi o stronę http://www.ckue.pl/powinna ona  być włączona w strukturę ckziu-chorzow.pl. Natomiast strona http://www.gutw.pl/ powinna pozostać oddzielną stroną – być może trzeba będzie ją zbudować na nowo (w oparciu o CMS WordPress).

Na stronie "można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych":

-        Spacja, strzałka w górę/dół, Page Up/Down - przewijanie treści strony

-        Home/End - przejście na początek/koniec bieżącej strony

-        Tab - przejście (przeniesienie fokusu) do następnego linku, pozycji menu, pola formularza (o ile takowe mamy)

-        Shift Tab - j.w., do poprzedniego

-        Enter - aktywacja zaznaczonego aktualnie linku, pozycji menu

-        Backspace - powrót do poprzedniej strony (o ile nie otwarła się w nowej karcie, wówczas Ctrl F4)

-        Ctrl +/-/0 - powiększenie/pomniejszenie/powrót do normalnego rozmiaru strony

-        Ctrl F - szukanie tekstu na stronie

Tester dostępności (http://checkers.eiii.eu/) dał następujące wyniki dla naszych stron:

ckziu-chorzow.pl - 88.21 na 100 pkt.
ckue.pl - 79.80 na 100 pkt.
gutw.pl - 78.51 na 100 pkt.

Tester dostępności  (https://www.webaccessibility.com/) dał wyniki zbliżone:

ckziu-chorzow.pl - 81%
ckue.pl - 85%
gutw.pl - 80%

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla uczniów i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

a)     Od ulicy Urbanowicza – podjazd dla wózków i schody - drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.

b)    Budynek posiada poza wejściem głównym jeszcze trzy wejścia ewakuacyjne:

-         wejście nr 2 z ulicy Urbanowicza od strony bocznej klatki schodowej – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

-         wejścia  nr 3 i 4 z boiska szkolnego od strony głównej i bocznej klatki schodowej  – nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

-         drzwi wejściowe do szatni szkolnej na parterze budynku z możliwością przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchowa

Informacja główna na portierni, pomieszczenie jest dostępne bez barier architektonicznych. Kontrole pełnią pracownicy szkoły. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i hol na parterze . Pomieszczenia dydaktyczne na parterze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi około 100 cm) .

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

a)     W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik  portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Urbanowicza 2 .

b)    W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni szkoły.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem przed wejściem głównym od strony ul. Urbanowicza 2 zapewniono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 08 listopada 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzia http://checkers.eiii.eu/ i https://www.webaccessibility.com/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
 

Pod adresem http://ckzu.bip.chorzow.eu/index.php? dostępne są dane teleadresowe siedziby szkoły:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

41 – 500 Chorzów, ul. dr Urbanowicza 2

Tel.  32 241-17-23 ; 32 241-17-37

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie dołoży wszelkich starań aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1. 

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich   https://www.rpo.gov.pl/pl 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech